Gemeente Heuvelrug gaat ruimte geven aan burgerinitiatief

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar Woonvisie geactualiseerd. Deze beschrijft wat er in de periode 2018-2022 gedaan moet worden op de woningmarkt om te zorgen voor goede en betaalbare huisvesting voor de inwoners. Het concept van de geactualiseerde woonvisie werd op 18 oktober 2018 in de gemeenteraad besproken. Het bestuur van CBWH heeft ingesproken en er daarbij voor gepleit om expliciet op te nemen dat burgerinitiatieven in de woningbouw (CPO, Centraal Wonen) door de gemeente worden ondersteund en gefaciliteerd. De wethouder wees in zijn reactie op een passage in de concept Woonvisie die dit volgens hem al regelt: “We bouwen niet zelf, maar faciliteren en stimuleren de nieuwbouw. We adviseren bij afzonderlijke projecten en denken mee over alternatieve vormen van nieuwbouw” . Die ‘alternatieve vormen’ dienen mede gelezen te worden als CPO en Centraal Wonen, zo werd duidelijk.  We pleiten er in het komende traject tot aan de vaststelling van de Woonvisie voor de tekst op dit punt nog aan te scherpen en te verduidelijken.  De volledige inspraakreactie leest u hier: Inspraakreactie Woonvisie 18 oktober 2018