CWBH spreekt in gemeenteraad in over verkoop gemeentegronden

Op 25 januari vergaderde de gemeenteraad over de verkoop van gemeentegronden. De voorzitter van CBWH, Harm Jan Korthals Altes,  heeft er in een inspraakreactie voor gepleit deze niet ‘per opbod’  (via een tenderprocedure) te verkopen, maar een vaste grondprijs te hanteren, zodat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn en er voldoende geld naar de kwaliteit van de openbare ruimte en de woningen zal kunnen gaan. En indien de gemeente toch vast zou houden aan de tenderprocedure, de inschrijvingen niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit te selecteren. Gemeenteraadsleden toonden zich in dit laatste geinteresseerd en vroegen Korthals Altes of kwaliteit objectief meetbaar zou zijn. Deze antwoordde dat er voor een aantal kwaliteitsaspecten. zoals sociale veiligheid en duurzaamheid, objectieve meetstandaarden bestaan; maar dat dit voor andere aspecten, zoals sociale cohesie, zorg voor elkaar en levensloopbestendigheid van woningen,  niet het geval is. Men zal dus altijd ook deels vanuit het gevoel moeten kiezen voor een plan.